"C pines m e d aane Soune Vh Zn s: Male

MUSEUM. CARLSONIANUM.

|^ MUSEUM CARLSONIANUM.

In quo

ANovas et. Selecias |. does ,

Coloribus ad vivum brevique defcriptione | illuftratas , Suafu et fumtibus Generofisfmi | Poffefforis , Exhibet

ANDREAS SPARRMAN,

M, D. et Profeff. Reg. Acad. Scient. Stockholmenf. Mufei Praefe&t. Ejusd. Acad, ut et Societ. Phyfiograph. Lund. Scient. ac Litt. Gothoburg. Heff. Homburg. Membr.

WA FASCICULUS II.

Er i

HOLMI.Z, Ex Typographia Regia, MDCCLXXXVII.

d

jo

en. CN H i212

Elenchus Avium Faíciculi II.

No XXVI DALCO duku. XXXIX. XXVII.

XXVIII.

XXIX

XXX. XXXI.

XXXII. XXXIII. XXXIV.

XXXV, —— XXXVDL - ANAS magellanzca.

XXXVII

PSITTACUS oa-

A 6W$.

Novae Zelandiae.

. Vernalis.

imaculatus.

ORIOLUS melaleu-

Cus. CUCULUS taitenfis. SITIA Chloris.

CERTHIÁ undulata.

lepida.

REX OCUE : e Jraenata.

VDIREICSDCLSAEUNTUN VerueweumemcccurcUUng Moumccgupupenunemenc

armallata.

XL. XLI.

XLII.

XLIII. XLIV. XLV. " XLVI. XLVII. XLVIII.

XLIX. L.

ANAS fbettabilis, Mas.

Femina.

————MÓ

EQEA C29 dinalis ]

varietas.

EM BERIZA cyanelía , Mas.

Femina.

ruticafilla. TANAGRA cafenfis. MUSCICAPA bicolor.

2 ode Ode PARUS fperegrinus, Mas.

Femina,

—— Indicus.

igi. | | N96.

A

M ? jJ don Teret Feulpait-

eValeo adubus.

"EPIS AST c AES

m es e

vu eu

e

TE Um

N:o XXVI.

FALCO dubius : corporis TS flumis. ad

Oss.

exortum. albis , macula fubalari magna , albida.

Roftrum | nigricans.

Cera fecundum aetatem a flavo ad obícurum variat, ut in aliquot Falconis fpeciebus non femel compertum EID

lis Lutea.

Pedes crocei.

Caput , Colli Dorfum , Tectrices Alarum cinereo -fufcae , Plumarum | fingularum | extuma. margine í. acie. fer- ruginea.

Interfcapulium , Ipfumque. Dorfum , faturatius fufca.

Gula, "fugulum , Petlus, ferruginea, plumarum rachi- - dibus nigris.

Cauda faperne cinerea, apice nigricans, verfus bafin fafciis tribus fufcis notata.

—-— fübtus cinereo-albicans, apice fufca, pennis fafcia una alterave notatis. Hanc fpeciem, quae in Svecia paffim , fed non frequen-

ter occurit, et pro Gyrfalconisvari etate haud merito a non- nullis fuspecta eft, 7. dubium. appellavimus.

Eu m

WEZ

E^ 4 lacus CIT. : [d

N:o XXVII.

PSITIACUS cyaneus : (un loto | Jaturate et. [plendide | Coerulto.

Roftrum pallidum , apice fufcum. Pedes nigri.

Corpus iotum €x cyaneo nitens.

Oss, Habitat in Infula Taiti f. Otaheiti. In hac quoque Cythe- ra Maris Pacifici, ejusdem Pfíittaci varietatem peGore al- bo, illuftriffimo Buffonio Taitenfis dictam , (confr. Planches enl. 455. fig. 2.) foepe vidimus eaque Mufeum Carlfonianum ditavimus. | Colorem autem cyaneum in utraque varieta- te eundem et hinc l, c, nimis dilutum effe monendum eft,

"m x

fb: AU a e Lt

: ARCADE

PA | SUR fs

Y ja ig, dii m

«JT

N? 98.

Pltacur «Nove | Zelanda.

EE pis

N:o XXVIII.

PSITTACUS Novae Zelandiae : viri- dis, fmcie, macula Jub-oculari e E

dris coccineis.

Roftrum nigrum. Frons , Sinciput , Macula. utrinque /fub-ocularis. coccinea.

Occiput , Colli. dorfum , Dorfum. ipfum , Tectrices. Alarum , | Uropygium Caudaeque pagma. fuperr. prafina.

Jugulum , Petius, Abdomen, Femora laete viridia. Hypochondria maculis. coccineis notata. Alae et Cauda fubtus fufcae.

Remigum. Quinque. Primariae fufcae , Dico anteriore fupe- rius dilatato et caerulefcente.

Pedes nigri.

Oss, Duarum fpecierum hujus Generis, quae in Nova Zelandia occurunt, haec circiter dupplo minor. erat.

NV XS M

' 4M

Ts

N:o XXIX. PSITTACUS wvernahs : late viridis, alis prafmis ,/ uropygto caudaeque pagina fupe-

iore fanguineis , roftro pedibusque. pallidis.

Roftrum rubicundum.

Pedes pallidi.

Teclirices Alarum. fataratiffime virides,

Remiges prafinae.

Uropygwm. fanguineum.

Cauda fuperws fanguinea.

nferuus caerulea.

Reliqua Corporis pallide viridia.

o

S m E

vA

N:o XXX. PSITTACUS binaculatus 5. maculis

coll duabus oblongis , nigris , utriufque. alae

macula magna et fulphurea.

Roftrum. fub - fanguineum. Frons , Gula, ugulum,. Latera Capuis Colhque íub- aurantia.

Gula et Tugulum a roftro ad initium. pectoris Macula Magna Oval Nigra ex congerie macularum mino- rum utrinque notantur.

Nucha , Dorfum Colli , Interfcapulium , Dorfum Ibfum, Uro- fygum. Caudaeque. pagina. fuperior. prafina. Psclus, Abdomen, Criffum-laete viridia. |

Tectrices Anteriores Minores Remigum. Primar. prafinae.

Inferiores Majores Remigum. Secundariarum. et Remiges Poflicae Minores glaucae , margine fulphureae. Remigum Extwna tota nigra.

———— Rehquae Rachde nigrae , Deco exterire viri- des, Ultimo marge leviter flavicantes, Difco in- teriore fufcae ac Ib/a Ace lulphureo flavicantes.

Pedes fufco - cinerei.

Cauda Ííubtus pallida.

NEC OR

Coo melaleucua .

N:o XXXI. O RIOLUS melaleucus :. niger, Alarum

macula alba. Rofirum fapra nigrum, infra fufcum. Caput, Collum. Dorfumque ex nigro nitentia.

Tetfrices fupra- et fub -alares amores. albae.

- Reliquae fuliginofae.

Remiges circiter viginti fuliginofae. Pedes nigricantes.

Cauda rotundata Duodecim Re&ricibus.

Oss. E Surinam pro ornando Mufeo Carlfoniano, Melaleuci noftri fpecimen miflum eft.

| | | N? 59.

dre Latlendty

2T Nu XXXII. CUCULUS taienfis fupra fufcus. alboque

pun&latus , fubtus laete ferrugineus ac lineolis bre- vibus longWudinaluer miro firiatus | cauda Jufca. maculis: albidis. Jublunatis fafciata.

. ARoftrum fufco flavicans. Pedes nigri.

Capilitium. totum. nigricans, maculis oblongis teflaceis ex rachidibus plumarum ejusdem colóris, no- tatum.

Coll; latera, Dorfum Coll ac Interfcapulium fufca. macu- hífque oblongis albidis adfpería.

Alae, Dorfum , Uropygium. maculis f punctis majoribus albidis notata. |

Guía, jugulum , Pectus, Abdomen , Criffum, Femora,

laete ferruginea, lineolis f. ftriis nigris longitu-

dinalibus notata.

Retirices fufco - nigrae, rachidibus brunneis, maculis untrinque ad difcum íub-lunatis albidis fafciatae.

N? 359.

DE hr

m.

N:o XXXIII. SITTA Chris: corbore fubra viridi, fubtus

candido , cauda atra, ultumo apwe flavicante.

Rofirum porrectum capite longius, fup verfus apicem nigricans.

Caput , Dorfum Colli, Interfcapulium. Dorfumque. viridia. Gula, "ugulum , Peclus, Abdomen Criflumque alba.

Remiges fufcae , Mawrgine exterwre virefcentes ,— trans- verfalter in Medietate flavicantes , hinc Fafcia

alarum tranverfalis tenuis flavefcens. Tectrices. Alarum. fuperiores f. minores. virefcenti - fufcae.

Inferiores anterires, ac Superwres ante-

riores in angulo ad flexuram candidae. Uropygtum. flavicans.

Cauda brevis, Rectricbus atris, extimo apice flavi- cantibus.

Oss. In Provinda PI Bonae Spei, AxTER BnuwTIES . Hoocerzxs dicta, hanc fpeciem detegimus.

9 WU ur

B

d 29:74 X b Aii Acetum

*

ui ME TTLU Acor

(Serin undulata..

Eo ^ apt uu ke MAR

Nis

P

dem Y Der

s "Pe

| N:o XXXIV. | CERTHIA undulata t fübra cinereo- fuligiofa , fubtus. alba. migroque. transoerfim

undulata.

Roftrum. arcuatum , fübtrigonum , fufcum.

Capilitum , Latera. Capitis , Dorfum. Colli ; Dorfum Ipfum , Alae Caudaeque pagina fuperior cinereo-fuliginofa.

Gula, Tugulum , Pectus, Abdomen , Femora ac. Criffum alba, lineis tenuibus transverfis nigris undulatis faíciata. |

Remages fuliginofae , marginibus cinero - olivaceis. Pedes nign.

Caudae pagma inferior. cinerea.

N: XXXV. CERTHIA lea: fuus flava, pilo

ex wiridi niente , collo et. inter/capulo Mpaa- nis, uropysgio f[plendide violacto , als, cauda. fedibufque. fufais.

Roflrum arcuatum , fubtriquetrum , nigrum. Capilitum. viride nitens.

Capitis latera , (obo. , nterfcapuluum intenfe hepatina.

Tétiricum. | Alarum. Una. Alterave fupremarum ad. angulum alae interdum ex viridi nitent.

Reliquae hepatinae.

Remiges Fufco - Brunnei. bani

Dorf Pars Poflerir et Uropygium ex. violaceo nitentia, Pectus, Altibmen , Criffum ,. Femora. citrina, Pedes nigri.

Cauda nigra, Rettricibus flavis.

e ——

N? 56.

a. Climilata .

Coda

N:o XXXVI.

CERTHIA armilala ::/— viridis ,— alis

Oss.

complicatis. fupra nigris , fubtus luteis , humeris , Jemorum | armillis | maculi/gue | aliquot. uropysti - Japhirinis. | | Rofirum arcuatum nigrum.

Capilitum , V UUpu Calf, , Dorfum ipfum imaragdino-

viridia.

Gula, "fugulum , Petlus, Tempora, Abdomen , IAN dria albido-virentia.

Criffum flavicans.

Alae. Complicatae fupra atrae , angulo exteriori f. hu- meris macula obliqua ex caeruleo - faphirino nitenti notatae, fubtus luteae , margine exteriori et apice nigrae.

Remuges circiter viginti, marginibus exterioribus et . apicibus nigris, marginibus autem interioribus flavis, ita ut in pennis complicatis luteum ex nigredine , nigredo autem. ex luteo cooperiatur.

Pedes Ílavicantes ungulis nigris.

Cauda Re&ricibus Duodecim conftans.

Habitat in Surinam. Interdum variat plumula una alterave regionis iliaci, pectoris, extimi criffi ac temporum caeru- leo-coeleftibus. Taenia nigra: a roftro per oculum ducta et hujus parti fuperiori contigua linea flava non raro variat.

Ha e

IM à DN

v iS

wr" Mp 3 ut 306 e Ü v

2 : 1^j ZA

N? 37.

xe X*- EA A E S

N:o XXXVII. A NAS magellanica , | Femma :. /poculo

alarum viridi , abdomine , crifó , wropygio ,

femoribus. caudaque. albis.

Roflrum. cinereo-flavicans.

Capullitium. cinereum.

Latera Capuis , Gula et Colli pars fuperior fufco-grifea, Jnterfcapulium ,. Dor fum ,' Uropygium. fufco-brunnea.

jJuguli , Pe&loris , et .Abdommus Plumae nigrae, falcis quatuor albis notatae.

Remiges Primariae nigrae. —-———- Íecundariae albae. .. Tetirices fupra. alares, anteriores. albae.

———À ———— mofleriores ex viridi anatino tinctae fpeculum formant.

Cauda Criffum et lemora alba.

Oss. Más totus eft albus, roftro nigro pedibufque flavis ac Anfere domeftico paulo minor ; (cfr. celeberrimi Forfteri Voyage round the world. "Vol. Il. pag. 495. Femina autem Anferi magellanico Buffonii pl. enl. 1006. quodammodo fimilis, ab hoc in plurimis tamen differt. |

N*? $0.

| (t. naa fraenata '

1

: TRA *

43

"2

Z

N:o XXXVII. ANAS fraenata 2 fufco - ferruginea , fpeculo

alarum , abdomine cafutisque annulo ad roflri

bafn albis. Rofirum | nigrum latiufculum.

Caput brunneum, ad Rofiri bafm. Habena f. Fafcia alba

cinctum. Collum ferrugineum. Jnterfcapulium ,, Dorfum , Cauda. fafco - ferruginea.

Humeri, Latera Petloris et Hypochondria pun&is minu- tis albidis adfperfa.

Peclus anterius fuperius ex fufco alboque undulatum.

Alidomen. anierius albo - fericeum ,' qofterius ex fulco fordide album. .

Remiges Primariae Decem , nigrae.

jfecundariae albae, bafi Techricbus nigris coo- pertae; hinc fpeculum alarum parvum album.

Pedes nigri.

Cauda rotundata.

Oss. Anatis fraenatae fpecimen e Mufeo fuo benigne commu- nicavit Generofiffimus AnsrRÓMER. | Circa Alandiam occur- rit et a venatoribus nonnullis pro Z4matis Marilae femina habetur ?

p RSEN LUUQ a NT AT A

M nn. M i PN (| nud

C Te ed 3 P Tas d | EA i i NN JN AUT » Ei Ty ODER ^

CA 19th. yn

N? 39.

N:o XXXIX. A NA S fpetlabilis , Mas : mfro. laf gillo

comprefo : caria pennacea migra capite ca-

nefcente.

Roftri Gibbus flavus Caria pennacea nigra.

ipfius color ex rubicundo nigroque fufcus. Capiittum ex plumbeo caerulefcentique canum. Ocul macula parva nigra cincli.

Regio. infra - ocularis leniter virefcens.

Gulae Nigredo verfus nucham bifurcata extenditur. jugulum ac Pelus flavefcenti-albida.

Col Dorfum , Humeri , Interfcapulium alba. Uropygiwm nigrum , Lateribus album.

Tectrices fupra - alares anteriores inferiores candidae hu- meros albos formant.

reliquae nigrae, earumque utriusque alae una erecta et cochleata.

Remuges omnes nigricantes.

fecundariae antrorfum falcatae.. | Pedes. rübicundi.

Cauda brevis, fuliginofa.

Oss. Edvardi figura, a Linneo citata, naturae minus congrua.

N? 40.

LA sad T ———-

STR j

fia

E Í -.— (HS Jet

7L | /pectabulrs, cV oemna .

INSO XL. A4 NA S fpeclabiss , Femma :. ferigin-

Jufca nigroque maculata , regwne oculorum alba ,

apicibus alarum caudaque cinereis.

Rofirum nigrum. Ocul macula parva alba cincti. Caput et Collum ferruginea.

Pectus, Interfcapuluum , | Dorfum , | Uropysium ferruginea nigroque maculata.

Abdomen, Femora, Crifum ferrugineo-fuliginofa. Tectrices Omnes cinereo fufcae.

Poflerires majores apicibus albis, unde linea transverfalis alaris alba anterior formatur.

Remiges Primariae apice cinereae.

Jecundariae. nigricantes , apicibus obfcure al- bicantibus, hinc linea transverfalis alaris albida pofterior.

Pedes nigri. Cauda cinerea. Ozs. Qui artem venatoriam in mari Balthico ad oras Suderman-

niae exercent, hanc non nifi pro Amatis Jbetlabilig Femina habent. |

E. wu -

i | | TCU NS M

Que. pn Na

N:o XLI. " LOXIA Cardmatts , lVarielas non cnfiata :

rubra , mento migro, urofygto , cauda , alis fedibufque. fufais.

Roflirum fubfanguineum.

Capite non criftato Fronteque, minime nigra a varieta- te criflata praecipue differt.

Ment; macula parva nigra differt a varietatis criftatae macula magna nigra quae mentum totamque

gulam occupat.

Pedibus , Alis, Caudaque Varietaüi criflatae nec non Loxtae mexicanae Briffoniü parum diffimilis, ab hac ta- men magnitudine mentique nigredine praecipue

differt.

Oss. Vivam ex Infulis Indiae occidentalis miffam obíervavimus et ob habitum Loxiae Cardinali fimillimum non nifi pro ejusdem pullo vel varietate habendam duximus.

SURG JiQ : Lar elteta aD e

Quy dis

M

Dunt mod

2

dts d ores Eh vilis d

N:o XLII. EMBER I Z A cyanella , Mas: capite ,

coll , uropygto corporeque fubtus. caeruleo. mi- ientibus s .— snler/capulio humeri/que. ex, caeruleo ferrugineoque | varüs , remigibus | retiricibusque

fufcis: margine. caerulefcentibus.

Roftrum pallide flavicans.

Caput Y Collum , Pettus, Abdomen, Femora , Criffum. et Uropyswwum. cyanea.

Interfcapuli , Dorfi Tectricumque Plumae cyaneae , ferru- gineis caeruleisve plumis margine preme ru- biginofis mixtae.

Remises ,. Retiricefque fuliginofo-fafcae marginibus cac- rulefcentibus.

Pedes flavicantes.

Oss. Habitat in America Septentrionali.

rc

-

E

em

N? 43.

mer Liza. cyanetía, pica:

A odia z EI ice Rei EAST

N:o XLIII.

EMBERIZA cyanella , emma: cor- fore fupra ex. fufco , ferrugineo ac paululum. cae- rulefcenti/ varios | fubtus | ferrugineo - albicante , maculis cyamneus, notato s. remygibus. rectribufque fufcis ,, margine. caerulefcentibus.

Roftrum. pallide flavicans.

Capitum , Dorfum Colli, Intercapulium , Dorfum. Ibfum ferruginea , plumis aliquot caeruleis hinc illinc Íparfis variegata.

Gula albicans cyaneo maculata.

Jj'ugulum , Humeri et Pectus ferruginea, maculis cyaneis denfe notata,

Abdomen albicans caeruleo maculatum. Criffum laete ferrugineum.

Tectries Supra-Alares ac Caudae in medio caeruleae, ambitu rubiginofae,

Sub-Alares ac. Hypochondria. laeniter-virefcentia. Remiges: Rectricejque fufcae margine cyaneae.

Pedes flavicantes.

"*NSOLI

*:

mbertiza rub&ccapilla

N:o XLIV.

EMBERIZSLA ruticapila:: coore fubra Jufco , fubtus. cinereo 5 gula. ferruginea ,. capiftro albo , cafnlitio infuper. rufesfcente , cauda. nigra.

Roftrum fufco - brunneum.

Capifirum ex macula magna albida nigro puncta, frontem et genas occupante.

Vertex et Occput rubicunda, anterius et lateribus nigro marginata.

Latera Col , Inter[cabulium , Alae ac. Dorfum fordide

J'cftdca. Guía ferruginea. Pectus cinereo - ferrugineum. Abdomen Criffumque : cinerea.

Pedes fuíco - brunnei.

Cauda fuliginofo - nigricans.

m , TE " 8!EV E Yer A

$t 0n BINGO

Vanagra. CAJOCHAA d

No, XLV.

1ANAGRA capenfis : fupra. ferrugineo- fufca , fubtus ferrugineo alboque varia , cauda 1n medio migricante lateribus farrug ineo-rufefcente ; roftro flavicante , pedibus nigris. | Roftrum pallhde flavicans.

Frons ferruginea.

Vertex , Occput, Latera et Dorfum Coll, Alae, Inter- Jcapuluum. ac. Dorfum. fexrugineo-nigricantia.

Gula, ugulum, Pe&us, Abdomen, Femora ac Criffum ferrugineo alboque varia ex plumis albis ferru- ginofo marginatis,

Caudae medium, nigricans , latera ferrugineo-rufefcentia. Pedes nigri. j |

"

[6 m

N

Mime tn rtu ES

pee.

No XLVI. MUSCICAPA bor, copre füpra

cereo , fubtus ochracto ,| cauda ex. rettricibus

ochracets. cinereisque.

Roftrum nigricans.

Capilitium , Dorfum Colli , Humeri, Interfcapulum ac Dor- Jum. cinerea. :

Tectrices Alares Inferiores cinereae , margine canefcentes. Remiüges cinereae.

- Pedes. nigricantes.

Cauda longitudine circiter corporis et Rectricibus ochra- ceis cinereisque conítans,

Oss. Habitat in. Africa .Meridionali.

$7

gu POUR

TNAM

"Nye roc de

N:o XLVII.

MUSCI C 4A P A fuligmofa :. corpore €x ferrugineo et. nigricante fuligmofo , | Alis. cauda- que nigricantibus , roftro flaoicante.

Roftrum. pallide flavicans.

Caput , Collum , Corpus fupra ac fubtus xigricantia, Alae nigricant. | | Pedes nigri.

Cauda nigra, corporis menfura et dimidii.

Ozs. In Deferto Africano inter rivulum Heuj et Fontem Quam- medacka deteximus. : |

, ju PH ves us e

DETTA

F4 " bp vj Are. Ru dd * j-

;INSQCXLEVIIL PA R US fengrinus , Mas: capWe, colle

dorfoque cereis , pectore , macula alari uropygie ac réttricibus lateralibus office. coccineis.

Roftrum. nigrum. Lorum Maculaque fub - ocularis. migricant.

Capilittum ,| Gula, Coll; dorfum ac latera, Interfcapuluum. Dorfumque plumbeo - cinerea. |

Tectrices Sub - Alares fulphureae.

Supra-Alares atrae , quarum Aliquot. Intermediae apice coccineo - fulvae.

Remages Prumariae Duodecim , harum tres vel quatuor primae fufco - nigrae, margine interiore in medio paululum flavo tinclae.

———— Primariae veliquae. ac

————— Secundariae fere. omnes atrae jn medio coc- cineaec.

jugul: pars, Petlus , Uropyrium . coccinea. Abdomen. Criffumque . leniter flavicantia. Pedes nigri.

Cauda Retiricbus Decem nigris, tribus utrinque po- Íüce coccineis.

Oss. "OE Motacillae cinnamomeae (confer. Syft. Nat. Edit.

- pag. 335. N:o 32.) cum P. feregr. noftr. fatis conve- d in variis tamen differt.

4 uid " uu LEE 4s 1 * 4 à * 2 Lanes Li ^ 5" "3 . » ^d Oo "Y »y 1 ld : p PC de " e 4 4 ru NS E : | *7j i T VEU Wu * ex 45. * A Ax Ni if $1 &j ^ um [ à 1 | ; X x^ 4 a i 1 e y y 3 T í ; x " al t -" v *

ES

V VESNG / UN, | f'oemma |

N:o XLIX. PARUS fe 19TITS ; Lov : corpore fupra

cinereo , fubtus albo , macula alari aurantia, uro- foto et. re&iricibus. lateralibus office. coccineis.

Roflrum nigrum. Capilitium, Colli Dorfum, Interfcapulium Dorfumque cinerea.

Uropystwm anterius flavo - virefcens , pofterius cocci- neo - fulvum,

Gula, "ugulum , Pectus, Abdomen íordide alba. Criffum. flavicans. Tectrices Supra - Alares. anteriores nigrae.

lnferiores pofleriores flavae.

Mm psa]

Remiges Primariae anteriores tres vel quatuor fuícae.

Rehquae fere omnes nigrae , bafi fulvo - cocci- neae, una cum tecricibus pofterioribus macu- lam alarem conflüituentes.

Pedes nigri.

Cauda Re&ricibus ut in Mare, fed quinta utrinque etiam nigra apice oblique coccinea.

Ozs. Confer, Syít, Nat. pag. 342.

AMT

x V5 "8 "

N? 50.

Zarus coru | AT

N:o L.

PARUS zmdocus : guia et qugulo | fordide albis , fectore abdomine criffogue ferrugineis , corbore fupra cmereo , roftro , pedibus , alis cau- daque mgro - fufas.

Roftrum | fuícum.

Smcput cinereo - nigricans.

Oculorum. vegwnes , Occiput, Colh Dovfum , Interfcapulum Dorfum ac Uropygswum. cinerea.

Gula ac Jugulum fordide albicantia. Pectus, Abdomen, Crif/um ferruginea. Tecirices Supra - Alares nigrae , margine cinereae. Remiges fuliginofo - nigricantes. |

Cauda íupra fufco nigricans , fubtus cinereo - fufca.

QUIS. A

Ar 2 n

NNI. bi. i ANT CR ) MIU C a. o RS RI E

iT 5S:

M L4 rm owe

REA

DP m

? f

1 & ^

VERI

"n

Mal Y

b 3»»

»»

NS - b 71] m7 as p we ead LoT. uma Jedes" —- ; tms : T

E D^ —— E ptas I rmt y Am Fe. ak Mew 3s E " J ^

D [725 TRU VAS JT Lj. SER A LAUR oam ESSA UE -xsacspe ii M rese, jj oem NT e e

Zo E NS D E EP E s Eq La 2 - c EMEN 4 200 mmi) p. et ipis - S PS ——ÓMÁ 7 LA S E EA 5

Rh

Jo —2

S ms d ess

e

VI ERU 1

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES ELI ETT 3 9088 01203 8972

i ESSEN ue MT S MT

heo Loo T Io